เปลี่ยนภาษา:  English

ศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)