เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณาจารย์

ผศ.ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว

Fault Tolerance, Distributed and Parallel Processing, HPC
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 200
ckasidit@tu.ac.th

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

HCI, Pedagogical Agents, Adaptive Interfaces
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 229
nuttanon@tu.ac.th

ผศ.ดร.เด่นดวง ประดับสุวรรณ

Formal Verification
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 203
denduang@tu.ac.th

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช

Software Verification, Software Process, Software Modeling
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 204
rongviri@tu.ac.th

ผศ.ดร.ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย

Multi-Objective Optimization, Data Mining, Mobile and Web
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 206
pakornl@tu.ac.th

ผศ.ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ์

Distributed Systems, Network Security, Programming Languages
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 216
wilawan@cs.tu.ac.th

ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย

Computer Simulations, Compiler Techniques, HPC, GPGPU 
0-5426-8701 ต่อ 5626
papong@tu.ac.th

รศ.ดร.ธนาธร ทะนานทอง

AI & Data Mining, Ontologies & Semantics, IoTs, Medical Informatics
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 207
tanatorn@tu.ac.th

ผศ.ดร.อรจิรา สิทธิศักดิ์

Competency Modeling, Algorithms, E-Learning, Adaptive Assessment
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 202
onjira@tu.ac.th

ผศ.ดร.วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์

Data/Process Mining, Semantics & Ontologies, Business Intelligence
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 215
wirat@tu.ac.th

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา

Image Processing
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 214
wsaowalu@tu.ac.th

ผศ.ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์

Software Economics, Software Process, Evaluation & Metrics
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 219
pmonvora@tu.ac.th

ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

Computer Networks, QoS, Network Security, Congestion Control
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 230,226
wanidap@cs.tu.ac.th

ผศ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

Data Mining, Optimization Algorithms, E-Testing
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 213
pokpongs@tu.ac.th

ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง

Cloud/Edge Computing, Middle ware, Decision Support Systems
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 225
rattanat@tu.ac.th

อ.นุชชากร งามเสาวรส

Software Requirement and Testing, Database, Programming Languages
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 228
nng@cs.tu.ac.th

ผศ.ดร.กฤตคม ศรีจิรานนท์

Data Mining, Classification and Prediction Models
0-5426-8701 ต่อ 5625
non_krit@tu.ac.th

ผศ.ดร.ลัมพาพรรณ พันธ์ชูจิตร์

Human-Computer Interaction, Human and Psychological factors in designing UX/UI, Mobile Usability
02-546-4444 ต่อ 2157 ต่อ 224
lumpapun_p@sci.tu.ac.th

ผศ.ดร.ฐาปนา บุญชู

Machine Learning/Data Mining, Data Clustering, Human Movement Analysis
02-564-4444 ต่อ 213 
thapana@cs.tu.ac.th

ผศ.ดร.นุชจรินทร์ อินต๊ะหล้า

SAP, Database Management System, Machine learning, Logistics & Supply Chain Management
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 222
njrin@tu.ac.th

อ.ดร.นวฤกษ์ ชลารักษ์

Medical image processing, Artificial Intelligence, Data mining

02-564-4444 ต่อ 2157 
nawarerk@tu.ac.th

อ.ดร.ศาตนาฏ กิจศิรานุวัตร

Bioinformatics, Machine Learning/ Data Mining, Mathematical Modeling
02-546-4444 ต่อ 2157 
satanat@tu.ac.th

สมัครเลย หลักสูตรปริญญาเอก พร้อมรับปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

กรอกข้อมูลและช่องทางการติดต่อของท่านเพื่อรับคำปรึกษา นัดหมายปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน Research Area ที่ท่านสนใจโดยตรง พร้อมรับข้อมูลผลงานและหัวข้อวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านเพิ่มเติม รวมถึงสิทธิพิเศษที่สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกจะได้รับ