เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณาจารย์

ผศ.ดร.กษิดิศ ชาญเชี่ยว

Fault Tolerance, Distributed and Parallel Processing, HPC
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 200
ckasidit@staff.tu.ac.th

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

HCI, Pedagogical Agents, Adaptive Interfaces
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 229
nuttanon@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.เด่นดวง ประดับสุวรรณ

Formal Verification
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 203
 denduang@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช

Software Verification, Software Process, Software Modeling
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 204
rongviri@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.ปกรณ์ ลี้สุทธิพรชัย

Multi-Objective Optimization, Data Mining, Mobile and Web
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 206
pakornl@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ์

Distributed Systems, Network Security, Programming Languages
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 216
wilawan@cs.tu.ac.th

ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย

Computer Simulations, Compiler Techniques, HPC, GPGPU 
  0-5426-8701 ต่อ 5626
papong@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.ธนาธร ทะนานทอง

AI & Data Mining, Ontologies & Semantics, IoTs, Medical Informatics
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 207
  tanatorn@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.อรจิรา สิทธิศักดิ์

Competency Modeling, Algorithms, E-Learning, Adaptive Assessment
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 202
onjira@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์

Data/Process Mining, Semantics & Ontologies, Business Intelligence
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 215
wirat@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา

Image Processing
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 214
wsaowalu@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.มนวรรัตน์ ผ่องไพบูลย์

Software Economics, Software Process, Evaluation & Metrics
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 219
pmonvora@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

Computer Networks, QoS, Network Security, Congestion Control
 02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 230,226
wanidap@cs.tu.ac.th

ผศ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง

Data Mining, Optimization Algorithms, E-Testing
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 213
pokpongs@staff.tu.ac.th

ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง

Cloud/Edge Computing, Middle ware, Decision Support Systems
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 225
 rattanat@staff.tu.ac.th

อ.นุชชากร งามเสาวรส

Software Requirement and Testing, Database, Programming Languages
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 228
nng@cs.tu.ac.th

อ.สิริกันยา นิลพานิช

02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 218
skn@cs.tu.ac.th

อ.ดร.กฤตคม ศรีจิรานนท์

Data Mining, Classification and Prediction Models
 0-5426-8701 ต่อ 5625
non_krit@staff.tu.ac.th

อ.ปกรณ์ แววสว่างวงศ์

Formal Modeling

 
wpakorn@staff.tu.ac.th

อ.ดร.ลัมพาพรรณ พันธ์ชูจิตร์

Human-Computer Interaction, Human and Psychological factors in designing UX/UI, Mobile Usability
02-546-4444 ต่อ 2157 ต่อ 224
lumpapun_p@sci.tu.ac.th

อ.ดร.ฐาปนา บุญชู

Machine Learning/Data Mining, Data Clustering, Human Movement Analysis
02-564-4444 ต่อ 213 
thapana@cs.tu.ac.th

อ.ดร.นุชจรินทร์ อินต๊ะหล้า

SAP, Database Management System, Machine learning, Logistics & Supply Chain Management
02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 222
njrin@tu.ac.th

สมัครเลย หลักสูตรปริญญาเอก พร้อมรับปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

กรอกข้อมูลและช่องทางการติดต่อของท่านเพื่อรับคำปรึกษา นัดหมายปรึกษาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญใน Research Area ที่ท่านสนใจโดยตรง พร้อมรับข้อมูลผลงานและหัวข้อวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านเพิ่มเติม รวมถึงสิทธิพิเศษที่สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกจะได้รับ