Change Language:  ภาษาไทย

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์ (พี่ต๋อย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
0-2986-9156 ต่อ 212
kns@cs.tu.ac.th

คุณฉันชนก โหยหวล (พี่เหว่า)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
0-2986-9156 ต่อ 109
wow-08@staff.tu.ac.th

คุณนลินี ทรัพย์สมบูรณ์ (พี่ออด)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
0-2986-9156 ต่อ 108
nalinee@cs.tu.ac.th 

คุณพัชรัตน์ มีมะโน (พี่พัช)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
0-2986-9156 ต่อ 114
meemano@staff.tu.ac.th

คุณสมสุข ลิ้มอิ่ม (พี่สม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
0-2986-9156 ต่อ 213
som99@staff.tu.ac.th

คุณพิมพ์ภาวรรณ อินฟ้าแสง (พี่เป้)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
0-2986-9156
pimpainf@staff.tu.ac.th

คุณประณต ผาสุกชีวิน (พี่ม่อน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-2986-9156 ต่อ 113
pranotp@cs.tu.ac.th

คุณนิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์ (พี่แจ๊ส)

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
0-2986-9156 ต่อ 113
nirun@cs.tu.ac.th

คุณทัศนี อินทศร (พี่เล็ก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2986-9156 ต่อ 104
tussanee@cs.tu.ac.th

คุณรสริน ค้าข้าว (พี่ริน)

นักวิชาการศึกษา
0-2986-9156 ต่อ 106
charin_k@sci.tu.ac.th

คุณปิยะภรณ์ ตุ้มเพชร (พี่จูน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2986-9156 ต่อ 103
Pijune@tu.ac.th

คุณอรอุมา จั่นเพ็ชร (พี่เตย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2986-9156 ต่อ 107
onuma101@tu.ac.th

คุณนงลักษณ์ ชูทอง (พี่เม้า)

พนักงานสถานที่

คุณสุวณี หงษ์คำ (พี่ณี)

พนักงานสถานที่

คุณโสภา อยู่เปรม (พี่โส)

พนักงานสถานที่

คุณเวียงวิไล เทียนดำ (พี่จุ๊)

พนักงานสถานที่

คุณประยูร วงศ์จันทร์ (พี่แป๋ว)

พนักงานสถานที่

คุณจำลอง มีประวัติ (พี่ต่อ)

พนักงานสถานที่