เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสาขาวิชาฯ

ผศ.ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.นุชชากร งามเสาวรส

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ฐาปนา บุญชู

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ลัมพาพรรณ พันธ์ชูจิตร์

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

คณะผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

อ.นุชชากร งามเสาวรส

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษฯ ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.นุชจรินทร์ อินต๊ะหล้า

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษฯ ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ฐาปนา บุญชู

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษฯ ฝ่ายการนักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

คณะผู้บริหารโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ์

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษฯ ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ลัมพาพรรณ พันธ์ชูจิตร์

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษฯ ฝ่ายวิชาการ