เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสาขาวิชาฯ

อ.สิริกันยา นิลพานิช

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

อ.นุชชากร งามเสาวรส

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร 

ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ลัมพาพรรณ พันธ์ชูจิตร์

รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะผู้บริหารโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

อ.สิริกันยา นิลพานิช

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.นุชชากร งามเสาวรส

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษฯ ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษฯ ฝ่ายวิชาการ

คณะผู้บริหารโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.นุชชากร งามเสาวรส

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษฯ ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง

รองผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย