ผลงานและกิจกรรม

โครงงานปัญหาพิเศษ

ปีการศึกษา 2561

เรื่องการลดเวลาการโอนย้ายแอพพลิเคชันข้ามศูนย์ข้อมูลด้วยวิธีการกระจายโหลดแบบขนานบนโพรโตคอลทีซีพี
นายวงศ์ธร ทองถาวร (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
ชื่อ นามสกุล (ชื่อหลักสูตร)