เปลี่ยนภาษา:  English

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

ภาษาไทย ภาคพิเศษ
ระยะเวลา: 2 ปี
ภาคพิเศษ จำนวนรับเข้า: 25 คน
ภาคปกติ จำนวนรับเข้า: 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
 • หากผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ผู้เข้าศึกษาอาจถูกพิจารณาให้ศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่นับหน่วยกิต

การรับเข้าศึกษา:

ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

โครงสร้างหลักสูตร:

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต เลือกศึกษาได้ 2 แผน

 • แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
  • หมวดวิชาบังคับ             15 หน่วยกิต 
  • หมวดวิชาเลือก               9 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์                    12 หน่วยกิต
 • แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์)
  • หมวดวิชาบังคับ             15 หน่วยกิต 
  • หมวดวิชาเลือก              15 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์                     9 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี

  โครงการปกติ 94,400 บาท
  (แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 23,600 บาท)
  โครงการพิเศษ 184,700 บาท

สถานที่ศึกษา:

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารบรรยายรวม 2
Department of Computer Science, Learning Center 2 Building, Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Campus)

ติดต่อหลักสูตร:

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  master@cs.tu.ac.th
  02-986-9157
  http://www.cs.tu.ac.th/
  Thammasat Computer Science

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ เรียนเฉพาะวัน เสาร์-อาทิตย์ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดดเด่นทางด้านวิชาการด้วยการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและซอฟต์แวร์ระบบ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในการวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สร้างผู้เชี่ยวชาญที่รู้ทันต่อสถานการณ์โลก และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งอาชีพในสายวิชาการและการวิจัย อาชีพในภาคอุตสาหกรรม เช่น นักดูแลระบบและเครือข่าย นักวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั้งเว็บแอปพลิเคชัน หรือโมบายแอปพลิเคชัน ผู้ประกอบการ Tech Start up ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาระบบอัจฉริยะต่างๆ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสาขาเฉพาะทางได้แก่ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและซอฟต์แวร์ระบบ สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเพิ่มพูนความสามารถทางสายอาชีพในภาคอุตสาหกรรม

ผู้เรียนที่มีความสนใจในอาชีพทางสายวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาในแผนที่เน้นการวิจัยเพื่อฝึกทักษะในการคิดค้น และทดลองให้เกิดความรู้ใหม่ ในขณะที่ผู้เรียนที่มีความสนใจในอาชีพทางภาคอุตสาหกรรมสามารถเลือกศึกษาในแผนที่เน้นการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานจริง

หัวข้องานวิจัย

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยหลากหลายด้านได้แก่

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและซอฟต์แวร์ระบบ (Computer Network and System Software)
 • ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
 • การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ (Image Processing and Analysis)
 • การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • วิทยาการข้อมูล (Data Science)
 • ประสบการณ์ผู้ใช้ระบบ (User Experience) และ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ (Human-computer Interaction)
 • เส้นทางอาชีพในอนาคต

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • กลุ่ม 1 อาชีพในสายวิชาการและการวิจัย
   • นักวิจัย
   • นักวิชาการ
   • ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
  • กลุ่ม 2 อาชีพในภาคอุตสาหกรรม
   • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
   • สถาปนิกซอฟต์แวร์
   • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
   • นักทดสอบระบบ
   • วิศวกรเครือข่าย หรือวิศวกรระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
   • วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
   • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
   • ผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

  พื้นฐานสำคัญจริงๆ ทำให้เรามีต้นทุนการต่อยอดได้เร็วหรือช้าต่างจากคนอื่น

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ เรียนเฉพาะวัน เสาร์-อาทิตย์ มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดดเด่นทางด้านวิชาการด้วยการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและซอฟต์แวร์ระบบ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทั้งในการวิจัยและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สร้างผู้เชี่ยวชาญที่รู้ทันต่อสถานการณ์โลก และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งอาชีพในสายวิชาการและการวิจัย อาชีพในภาคอุตสาหกรรม เช่น นักดูแลระบบและเครือข่าย นักวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั้งเว็บแอปพลิเคชัน หรือโมบายแอปพลิเคชัน ผู้ประกอบการ Tech Start up ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาระบบอัจฉริยะต่างๆ

  คำอธิบายหลักสูตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสาขาเฉพาะทางได้แก่ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและซอฟต์แวร์ระบบ สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเพิ่มพูนความสามารถทางสายอาชีพในภาคอุตสาหกรรม

  ผู้เรียนที่มีความสนใจในอาชีพทางสายวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิตสามารถเลือกศึกษาในแผนที่เน้นการวิจัยเพื่อฝึกทักษะในการคิดค้น และทดลองให้เกิดความรู้ใหม่ ในขณะที่ผู้เรียนที่มีความสนใจในอาชีพทางภาคอุตสาหกรรมสามารถเลือกศึกษาในแผนที่เน้นการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานจริง

  หัวข้องานวิจัย

  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยหลากหลายด้านได้แก่

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คและซอฟต์แวร์ระบบ (Computer Network and System Software)
 • ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
 • การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพ (Image Processing and Analysis)
 • การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • วิทยาการข้อมูล (Data Science)
 • ประสบการณ์ผู้ใช้ระบบ (User Experience) และ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ (Human-computer Interaction)
 • เส้นทางอาชีพในอนาคต

  กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • กลุ่ม 1 อาชีพในสายวิชาการและการวิจัย
   • นักวิจัย
   • นักวิชาการ
   • ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
  • กลุ่ม 2 อาชีพในภาคอุตสาหกรรม
   • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
   • สถาปนิกซอฟต์แวร์
   • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
   • นักทดสอบระบบ
   • วิศวกรเครือข่าย หรือวิศวกรระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
   • วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
   • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
   • ผู้ให้คำปรึกษาเฉพาะทาง

  พื้นฐานสำคัญจริงๆ ทำให้เรามีต้นทุนการต่อยอดได้เร็วหรือช้าต่างจากคนอื่น

  ภาษาไทย ภาคพิเศษ
  ระยะเวลา: 2 ปี
  จำนวนรับเข้า: 25 คน

  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
  • หากผู้ที่ได้รับเข้าศึกษาและยังมีพื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ผู้เข้าศึกษาอาจถูกพิจารณาให้ศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาเสริมพื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยไม่นับหน่วยกิต

  การรับเข้าศึกษา:

  ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์รับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

  โครงสร้างหลักสูตร:

  หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
  จำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต เลือกศึกษาได้ 2 แผน

  • แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
   • หมวดวิชาบังคับ             15 หน่วยกิต 
   • หมวดวิชาเลือก               9 หน่วยกิต
   • วิทยานิพนธ์                    12 หน่วยกิต
  • แผน ข (ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์)
   • หมวดวิชาบังคับ             15 หน่วยกิต 
   • หมวดวิชาเลือก              15 หน่วยกิต
   • วิทยานิพนธ์                     9 หน่วยกิต

  ค่าเล่าเรียน:

  • ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี
   รวมเป็นเงินทั้งสินโดยประมาณ 200,000 บาท

  สถานที่ศึกษา:

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารบรรยายรวม 2
  Department of Computer Science, Learning Center 2 Building, Faculty of Science and Technology
  Thammasat University (Rangsit Campus)

  ติดต่อหลักสูตร:

  โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    master@cs.tu.ac.th
    02-986-9157
    http://www.cs.tu.ac.th/
    Thammasat Computer Science

  สมัครเลย หลักสูตรปริญญาโท พร้อมรับสิทธิพิเศษ

  กรอกข้อมูล และช่องทางการติดต่อของคุณเพื่อรับคําปรึกษาเรื่องหลักสูตรการสมัครเรียนภาคพิเศษโดยตรงกับทีมแอดมิน CSTU พร้อมรับข้อมูลทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษที่สําหรับนักศึกษาปริญญาโท พิเศษแค่ที่ธรรมศาสตร์เท่านั้น