เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะแรกที่ตั้งขึ้น ณ ศูนย์รังสิต ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งเป็นแห่งที่ 18 ของประเทศ ในขณะนั้น

          ในระยะแรกคณะฯ ใช้ตึกโดม (ปัจจุบันเรียกว่าอาคารโดมบริหาร) เป็นที่ทำการของคณะฯ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน ห้องพักอาจารย์ โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาคณะฯ ได้ขยายการเรียนการสอนในสาขาวิชาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ควบคู่กับมหาวิทยาลัยก่อตั้งคณะวิชาใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งคณะฯรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้กับทุกคณะวิชา ณ ศูนย์รังสิต

          ปัจจุบันคณะฯ มีสาขาวิชาทั้งหมด 10 สาขาวิชา และเปิดการเรียนการสอนครบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 43 หลักสูตร คือ ปริญญาตรี 22 หลักสูตร ปริญญาโท 13 หลักสูตร และปริญญาเอก 8 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และมีหลักสูตรพันธ์ุใหม่ 4 หลักสูตร  มีจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 รวม 4000 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 3644 คน ระดับปริญญาโท 274 คน และระดับปริญญาเอก 82 คน ผลิตบัณฑิตมากกว่า 30 รุ่น

2529-2538

ก่อตั้งสร้างฐาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2529 ในยุคแรกเป็นช่วงของการก่อตั้ง สร้างตัว เปิดสาขาวิชากว่า 10 สาขาวิชา ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านกายภาพ ก่อสร้างอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูง เพื่อใช้สอนและวิจัย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

2539-2548

ขยายสู่ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะฯ ดำเนินการจัดการศึกษาพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนองความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ในยุคที่สองนี้มีการเปิดหลักสูตรเพิ่มทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอีก 7 หลักสูตร ภายใต้ 10 ภาควิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชนบท และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2549-2558

พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย

ช่วงปีที่ 21 ถึงปีที่ 30 คณะฯ มีการปรับตัวรับสถานการณ์ที่เป็นแรงผลักดันจากภายนอก ทั้งในด้านงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร มีการตั้งกองทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยอย่างคึกคัก การตั้งกลุ่มวิจัยที่สอดรับกับทิศทางความต้องการของประเทศ การผลักดันการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร และการสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม และการเปิดหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตรเพื่อยกระดับความเป็นสากล

2559-ปัจจุบัน

ผลิตผู้นำรุ่นใหม่ให้สังคมไทย

ในปี 2559 คณะได้ขยายการบริการวิชาการ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มายังศูนย์ลำปางอย่างเต็มรูปแบบ และมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่ง มีศักยภาพมากมาย ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาความเป็นผู้นำ และการมีทักษะสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงการเข้าใจตัวตนของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายทางจุดยืน ความคิด และวัฒนธรรม เพราะสังคมเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่หยุดยั้ง พรมแดนระหว่างประเทศและวัฒนธรรมต่างๆ เริ่มบางลงทุกขณะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบต่างๆ นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันและก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

หลักสูตรทั้งหมด

นักศึกษาทั้งหมด

บุคลากรทั้งหมด