เปลี่ยนภาษา:  English

ทีมอาจารย์ผู้สอน

อ.นุชชากร งามเสาวรส

Software Requirement and Testing, Database, Programming Languages
 02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 228
 nng@cs.tu.ac.th

ผศ.ดร.ฐาปนา บุญชู

Machine Learning/Data Mining, Data Clustering, Human Movement Analysis
 02-564-4444 ต่อ 213 
 thapana@cs.tu.ac.th

ผศ.ดร.วิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์

Data/Process Mining, Semantics & Ontologies, Business Intelligence
 02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 215
 wirat@tu.ac.th

อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ มรรคไพสิฐ


ผศ.ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา

Computer Networks, QoS, Network Security, Congestion Control
 02-564-4444 ต่อ 2157 ต่อ 230,226
 wanidap@cs.tu.ac.th

อ.ดร.ศาตนาฏ กิจศิรานุวัตร

Bioinformatics, Machine Learning/ Data Mining, Mathematical Modeling
 02-546-4444 ต่อ 2157
 satanat@tu.ac.th